Actueel

Missie: De tekengeschiedenis van Zeeland levend houden en tekenkunst vandaag bevorderen.

November 2021

Stadstekenaars

Heden geopend: de inschrijving voor Stadstekenaar Middelburg. Een historisch moment in de geschiedenis van de Teeken Akademie (1778). Wij nodigen belangstellenden van harte uit te reageren.

U kunt zich via de pagina Stadstekenaars aanmelden. U vindt daar ook meer informatie zoals een inschrijfformulier en voorwaarden.

De inschrijving sluit op 15 januari 2022 om middernacht. Daarna zal een jury zich beraden over de inzendingen voor de eerste stadstekenaar van Middelburg en een advies uitbrengen, waarna de verkozen stadstekenaar een jaar lang Middelburg op eigen wijze zal verbeelden volgens een zelf ingeleverd plan.

Dit project wordt ondersteund door het Familiefonds Hurgronje en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Stadstekenklas

Het deelproject Stadstekenklas is ondertussen met vrolijke vaart van start gegaan met een eerste project ‘naar prent’ over de Briët-woningen in de Middelburgse wijk ’t Zand. Graag verwijzen we naar de Blogpagina van de Teeken akademie, waar regelmatig verslaglegging plaatsvindt over onze twee stadstekenklassen; vwo/tto klas 2 van CSW Van de Perre, de klas van docent Lianne Scheers en groep 6 van juf Marjan Rouw van basisschool het Talent.

De stadstekenklas schetst Briët-woningen op locatie – foto L. Labeur

Bestuur

Met instemming heeft het bestuur van de Teeken Akademie Eric Loontjens verwelkomt als adviseur voor het bestuur.

Oktober 2021

En de Stadstekenklas 2021-2022 is …

Vanmorgen 7 oktober om 11.45 begon Carla Doorn, wethouder cultuur van de gemeente Middelburg aan het voorlezen van het juryrapport van het onderdeel Stadstekenklas van het project Stadstekenaars van de Teeken Akademie. Samengevat kwam dat op het volgende neer:

De jury berichtte dat zij zich over de inschrijvingen van de Archipelschool Het Talent (primair onderwijs) en van het CSW Van de Perre (voortgezet onderwijs) hadden gebogen. Het ingezonden werk was prima, maar verschilde qua niveau dusdanig, dat de juryleden niet tot een keuze konden komen. Dus gaven ze een advies: maak twee (leeftijds)categorieën. En tenslotte een conclusie: we achten beide kandidaten zeer geschikt in hun categorie.

Het bestuur heeft hierop besloten om met beide klassen verder te gaan. 

In een drietal lessen verspreid over het jaar zullen de leerlingen van beide klassen op een moderne manier tekenonderwijs krijgen zoals dat rond 1800 georganiseerd was: eerst naar prent, dan naar pleister (gipsen modellen) en dan naar model.

Voor alle leerlingen was er een handgemaakt schetsboekje met opdruk en een houtskoolstift. Gezien het enthousiasme van de aanwezige kinderen, gaan we nog mooie dingen zien.

Juli 2021

Stadstekenaars

De inschrijving voor het deelproject Stadstekenklas is inmiddels gesloten. Een jury bestaande uit Hannie Kool-Blokland (Zeeuws Archief), Dorien Zelders (Zeeuws Museum) en de kunstenaar Giel Louws zal zich de komende weken over de inzendingen buigen en de Stadstekenklas 2021/2022 kiezen. 

Ondertussen heeft het project Stadstekenaars de volle aandacht van radio, tv, sociale media en de pers. Ons eigen blog bijvoorbeeld op onder meer instagram geeft wekelijks informatie over van alles en nog wat rond de Teeken Akademie in heden en verleden.

‘Om prijs en plaats, de Middelburgse Teeken Akademie 1778 – 2003’ – isbn 90-74517-129

Sponsoring van het project

Het project Stadstekenaars kan in 2022 van start gaan als er voldoende financiële ruimte is. De Teeken Akademie alleen is niet in staat dit project, dat we jaarlijks willen herhalen, alleen te bekostigen. Wij rekenen op de steun van een aantal fondsen en bieden ook particulieren en bedrijven de mogelijkheid hun naam aan het project te verbinden. 

€ 100 gestort op NL77 ABNA 0477 0419 73 t.n.v. Tekenacademie der Stad Middelburg o.v.v. Stadstekenaars 2022 geeft u het recht op een exemplaar van Om prijs en plaats (Jubileumboek) en naamsvermelding.

€250 gestort op NL77 ABNA 0477 0419 73 t.n.v. Tekenacademie der Stad Middelburg o.v.v. Stadstekenaars 2022 geeft u het recht op een exemplaar van Om prijs en plaats (Jubileumboek), naamsvermelding en een uitnodiging voor alle officiële momenten 

De Teeken Akademie is een ANBI, dus uw bijdrage is minimaal 1,25 x aftrekbaar.

Bestuur

Aagje Feldbrugge heeft na zo’n 20 jaar besturen en adviseren besloten zich op andere activiteiten te gaan richten. Het bestuur bedankt Aagje voor al haar inzet voor de Teeken Akademie.

Juni 2021

Stadstekenaars

De inschrijving voor de Stadstekenklas is geopend! Op maar liefst twee plaatsen is het inschrijfformulier te vinden: op de site van Kunsteducatie Walcheren en op deze site onder de knop ‘Stadstekenaars’. Daar zijn ook de beschrijving van het hele project Stadstekenaars en de Voorwaarden te vinden.

Het is de bedoeling om de aanstelling van de Stadstekenaar gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. Momenteel wordt volop gewerkt aan het bijeenbrengen van voldoende financiën en het benaderen van juryleden. In de loop van het najaar hopen we de inschrijving te kunnen openen.

April 2021

Bestuurszaken

Met een beschaafd applaus hebben de dirigerende leden (het bestuur) Gerard Heerebout als nieuwe secretaris in hun midden verwelkomt. Met de invulling van deze laatste vacature heeft Clazien Minderhoud gemeend met een goed gevoel een punt te kunnen zetten achter haar deelname aan het bestuur. Het bestuur vertrouwt erop ook in de komende tijd bij het opstarten van het project Stadstekenaars van haar kennis en ervaring gebruik te mogen maken. 

Nu het bestuur grotendeels vernieuwd is, bestond er behoefte om met onderling gepaste afstand in een landelijke omgeving met de benen op de tafel over de plaats en de toekomst van de Teeken Akademie te praten. Met ‘Vernuft en Vlijt’ (het motto bij de oprichting) is gesproken en kon met instemming als missie worden genoteerd: 

‘De tekengeschiedenis van Zeeland levend houden en tekenkunst vandaag bevorderen.’

Detail uit J. Perkois, ‘De leden van de Teeken Akademie te Middelburg een model tekenend’ – Zeeuws Archief, KZGW ZI-III-1033

Stadstekenaars

Het project Stadstekenaars is een volgende fase terechtgekomen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het verder uitwerken van het programma, de organisatie en de financiering. De contouren van een interessant project, waarin dat wat was (tekengeschiedenis) en dat wat wordt (tekenkunst) samen gaan komen, zijn geschetst. In de komende maand zullen de eerste contacten met (mogelijke) externe partijen gelegd worden om ‘het plaatje’ compleet te maken. 

Website

Onder het kopje ‘Beeldbank en registers’ in het menu zijn de lijsten met Lesgevende meesters en Leerlingen van de Middelburgse Teeken Akademie opgenomen. Het betreffen scans van de bijlagen I en II uit Om prijs en plaats. De Middelburgse Teeken Akademie 1778-2003 (Zeeuwse Katernen, Middelburg 2003) p. 169-182. De lijsten zijn alfabetisch ingericht.

Blog

Al enige tijd publiceert de teken Akademie blogs op op Facebook en Instagram. Korte weetjes over van alles en nog wat dat met de Teeken Akademie samenhangt. Om de informatie niet verloren te laten gaan is een knop ‘Blog’ aan het menu van de website toegevoegd.

Hier staan alle bijdragen bijeen, op de volgorde waarin ze op de social media zijn gepost. Uiteindelijk ontstaat er zo een uitgebreide uitlichting en aanvulling van de geschiedenis van de Teeken Akademie.

Maart 2021

Bestuurszaken

De belastinginspecteur heeft de Stichting Teeken Akademie erkend als culturele ANBI. Het subsidiëren en doneren, schenken, nalaten en legateren kan vanaf 2021 voor u extra interessant zijn. Op deze site vindt u onder ‘Steun Ons’ en ‘Over Ons’ hierover meer informatie.

Hamerstuk 6 op de vergadering van het bestuur van de Teeken Akademie op donderdag 11 maart jongstleden was het ‘Project Stadstekenaars,’ een plan om in Middelburg jaarlijks stadstekenaars aan te stellen (vgl. stadsdichters). Het plan is unaniem aangenomen. In de komende tijd zal de Teeken Akademie zich inzetten om het project verder voor te bereiden. We streven er naar om nog dit jaar met Stadstekenaars te starten. U wordt middels de kanalen van de Teeken Akademie op de hoogte gehouden.

Sociale Media

Je kunt de Middelburgse Teeken Akademie ook vinden op Facebook en Instagram

Februari 2021

Bestuurszaken

Het bestuur van de Teeken Akademie – de ‘dirigerende leden’ – heeft met trots zijn website gelanceerd. De aanvraag voor een erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling is inmiddels bij de Belastingdienst ingediend. Als alles meezit zou dit in mei afgerond kunnen worden. Het voordeel van een erkenning is dat donateurs een extra belastingaftrek (1,25 x het geschonken bedrag) mogen opvoeren.

Het bestuur is het afgelopen jaar gedeeltelijk vernieuwd en is bezig met de opvulling van de laatste vacature.

Projecten

Zodra de omstandigheden het toelaten, gaat het bestuur aan de slag om met een hedendaags Teeken Akademie project naar buiten te treden. We popelen.

Historie

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB) heeft in 2020 een grote prijsband van de Teeken Akademie gekocht, die op 4 september 1833 aan een leerling van de Teeken Akademie is uitgereikt. Het boek heeft een heel lange titel:

Titelpagina prijsband aanwinst 2020 – ZB Kluis 1123 B 16

‘T. van der Horst en J. Schenk, Theatrum machinarum universale, of nieuwe algemeene bouwkunde, waarin op een naauwkeurige, klaare en wiskundige wijze wordt voorgesteld en geleerd het maaken van veelerleije soorten van trappen, met derzelver gronden en opstallen, mitsgaders het uitslaan derzelven, als mede het maaken van allerhande rechte en kromme of wel gewrongen quartierboomen, slaapers, leuningen, cieraaden en lofwerken, en ook het maaken van vierkante, agtkante, ronde en ovale lantaarens, en wat meer tot dit soort van Bouwkunde behoort. Amsterdam, zonder jaar.’

De Prijsband gaat over het maken van trappen en alles wat daar bij hoort. De uitleg wordt verduidelijkt met 30 grote gravures. Het boek zou voor Cornelis Hamelink geweest kunnen zijn. We lezen in de Middelburgsche Courant van 7 september 1833 dat hij in dat jaar de beste ‘van de tweede klasse van bouwkunde’ was. De tweede klas stond gelijk met onze hoogste klassen en die kregen grote boeken als prijs voor hun vorderingen. Helaas is er geen prijsopdracht in het boek, dus zeker weten doen we het niet.

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft afgelopen maand 5 aquarellen van Bastiaan Cornelis Heeröldt gekocht. B.C. Heeröldt was een leerling van de Teeken Akademie, die tussen 1817 en 1825 diverse prijzen won. In 1828 had hij een tentoonstelling.

Afbeelding achtergrond: J. Perkois, ‘De leden van de Teeken Akademie te Middelburg een model tekenend’ – Zeeuws Archief, KZGW ZI-III-1033