Over ons

Stichting Teeken Akademie

Slechts de naam van het plein -Balans- verraadt dat hier grenzend aan de Abdij van Middelburg een waaggebouw heeft gestaan. In dit gebouw, afgebroken in de negentiende eeuw, sprak Leendert Bomme op 11 november 1778 zijn Redenvoering ter inwying van het Teeken-Collegie tot voortzetting van de schilder-, beelthouw- en bouwkunde binnen de stad Middelburg (Middelburg, 1778) uit. Tot 1867 zou de Teeken Akademie, zoals het instituut ging heten, onderwijs verzorgen.

Doel van de stichting

Met de oprichting van de Stichting Teeken Akademie op 7 mei 1985 begon een nieuwe fase van het instituut, nu gericht op het bevorderen van de teken-, schilder- en bouwkunde in de ruimste zin van het woord, door onder meer het verwerven en beheren van verzamelingen en het stimuleren van de belangstelling voor de voortbrengselen ervan in de provincie Zeeland.

Periode 1778-2020

De geschiedenis van de Teeken Akademie tot 2003 is prachtig verzorgd opgetekend in ‘Om prijs en plaats’. De Middelburgse Teeken Akademie 1778-2003 onder redactie van Katie Heyning en Gerrit van Herwijnen (Zeeuwse Katernen Middelburg 2003).
In de periode 2003-2020 zijn verschillende projecten gesteund die tot doel hadden kinderen op Walcheren uit te dagen zich op papier te uiten en kennis te laten maken met grafische technieken. De resultaten van deze creatieve processen, waaronder ook videoanimaties, zijn telkens gedurende een korte periode gepresenteerd aan het grote publiek, onder meer in de Drvkkery, het voormalige Postkantoor en de Zeeuwse Bibliotheek (alle in Middelburg) en in Kunstwerkplaats KipVis en het hoofdkantoor van Daamen Shipyards (beide in Vlissingen).

Periode 2020-2025

Het bestuur van de Teeken Akademie wil in de periode 2020-2025 strakker vormgeven aan de verwezenlijking van het doel van de stichting. Daartoe wil het bestuur projecten entameren die zullen resulteren in te verzamelen eindproducten en in kunstonderwijs.

Algemene informatie

Financiering

De stichting beheert een kapitaal waarvan de revenuen volledig worden aangewend voor het realiseren van het doel. Het gaat door de omvang van het kapitaal slechts om bescheiden bedragen. Derhalve streeft de stichting ook naar aanvullingen voor de financiering van haar programma met ‘subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen’ (artikel drie van de Statuten).

ANBI

Met ingang van 5 februari 2021 is de Stichting Teeken Akademie erkent als culturele ANBI.

Financieel beheer

De verantwoordelijkheid voor het financieel beheer berust bij de penningmeester. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Per einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten en maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten op. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden de stukken aan het bestuur aangeboden en door deze vastgesteld (artikel negen van de Statuten).

Jaarverslag 2022.pdf

Financieel verslag 2021.pdf

Jaarverslag 2021.pdf

Financieel verslag 2020.pdf

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten die voortvloeien uit de uitoefening van hun functie kunnen vergoed worden (artikel vier van de Statuten). De Stichting Teeken Akademie heeft geen bezoldigd personeel in dienst.

Algemene gegevens

De Stichting Teeken Akademie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zeeland onder nummer: 41114043. Het RSIN van de stichting is : 8036.84.290. Het rekeningnummer is NL28 RABO 0339 1334 73 t.n.v. Stichting Teeken Akademie.

De statutaire zetel bevindt zich te Middelburg

Postadres: Hofplein 16, 4331 CK Middelburg
Telefoon: 0118 678 800
Email: info@teekenakademiemiddelburg.nl
Webadres: www.teekenakademiemiddelburg.nl

U kunt ons ook vinden op Facebook en Instagram

Het bestuur wordt gevormd door:

Arnold Wiggers, voorzitter
Jenny Schroevers, secretaris
Gerard Heerebout, penningmeester
Liesbeth Labeur, webmaster
Leen van Duivendijk, lid
Janette Zuydweg, lid

Het bestuur laat zich adviseren door:

Jos Pielage
Eric Loontjens

 

Afbeelding header: J. Perkois, ‘De leden van de Teeken Akademie te Middelburg een model tekenend’ – Zeeuws Archief, KZGW ZI-III-1033